หลักสูตร ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ

(Professional Real Estate Brokers)

คอร์สที่เหมาะกับผู้ที่สนใจในธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน    

รุ่นที่ 162 วันที่ 7-9 มีนาคม 2567
เวลา 09.00 -17.00 น. Estate corner นนทบุรี (อาคารทรูแวลูว์ ชั้น 2 ถนนติวานนท์)
*กำหนดวันอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบ*
จัดโดย บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

………………………………………………………

ผู้ผ่านการอบรมมีสิทธิ์เข้าสอบ

  • ใบอนุญาตนายหน้า และ/หรือบัตรสมาชิก สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
  • คุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตามเงื่อนไขของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เข้าใจขอบเขต และกระบวนการทำงานของธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
• เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการทำงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ในแนวทางที่ถูกต้องอย่างมืออาชีพ
• เพื่อยกระดับมาตรฐานความรู้ ในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ให้เป็นมืออาชีพในการทำธุรกิจ
• เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้กับนายหน้าได้เข้าใจและตระหนักถึงจรรยาบรรณในการทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมอาชีพในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

หัวข้ออบรมหลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ 

@ ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
    • การทำงานของนายหน้าแบบมืออาชีพ
    • รายได้และผลตอบแทนในธุรกิจ
    • ประเภทของอสังหาริมทรัพย์
    • แหล่งที่มาของอสังหาริมทรัพย์ฝากขาย / Farming
@ ความรู้ในวิชาชีพ
    • เอกสารสิทธิ์/โฉนด/ระวาง
    • การค้นหาแปลงที่ดิน
    • ความรู้เรื่องผังเมืองเบื้องต้นสำหรับนายหน้า 
    • การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ 
    • การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ วิธีเปรียบเทียบตลาด วิธีแปลงรายได้เป็นมูลค่า และวิธีต้นทุน
@ การทำงานกับฝ่ายผู้จะขาย
    • สัญญาแต่งตั้งตัวแทนขาย แบบปิด-แบบเปิด
    • การเข้าพบลูกค้าในการรับฝากขายอสังหาริมทรัพย์
    • วิธีการตั้งราคาขายที่เหมาะสม
    • การตลาดประชาสัมพันธ์ และช่องทางการขาย
    • การคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์
@ การทำงานกับฝ่ายผู้จะซื้อ
   • แหล่งที่มาของผู้ซื้อ
   • การพาผู้ประสงค์ซื้อเยี่ยมชมทรัพย์
   • การตอบข้อโต้แย้ง เจรจาต่อรองและปิดการขาย
   • การทำสัญญาจะซื้อจะขาย
   • การยื่นขอสินเชื่อและการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน
@ การทำนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์
   • ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
   • บริการหลังการขาย
@ กฎหมาย/นิติกรรมสัญญาที่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ควรรู้
   • การซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์
   • ความรับผิดชอบของนายหน้าต่อ ปปง.
   • การจำนอง-ขายฝาก
   • การอายัด
   • ภาระจำยอม
   • การเช่า
   • ครอบครองปรปักษ์ 
@ การถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าว
@ จรรยาบรรณนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

วิทยากร

ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ และประสบการณ์โดยตรงด้านธุรกิจ ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์

ค่าลงทะเบียนอบรม

ค่าลงทะเบียนอบรม 8,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 

คุณคมสรร โทร: 085-688-5858

Line Id : https://lin.ee/AkcsNVg 

Facebooke: อสังหาพลัส

www.asanghaplus.c0m