จำนองขายฝากคืออะไร แตกต่างกันอย่างไร
signing-a-contract-Buy-house-Sell-house

การขายฝาก  คือ อะไร 

เป็นรูปแบบการทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินประเภทหนึ่ง โดยกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีเมื่อมีการจดทะเบียนนิติกรรมขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน ระหว่างนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ขายฝากสามารถนำเงินมาไถ่ถอนที่ดิน ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่วนผู้รับซื้อฝากจะได้รับประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี และจะได้รับเงินต้นคืนทันทีเมื่อมีการไถ่ถอน ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่ผู้รับซื้อฝากจะให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยถูก หรือให้วงเงินสูง เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการพิจารณาตัดสินใจแก่ผู้ขายฝาก

ตัวอย่างการขายฝากที่ดิน
      นายแสน มีความจำเป็นต้องขายที่นาจำนวน 1 ไร่ ด้วยความเสียดาย จึงตัดสินใจไปขายฝากที่ดินกับนายทุน โดยมีข้อตกลงในสัญญาขายฝากที่ดิน ให้นายแสนจะต้องจ่ายดอกเบี้ยกับนายทุน จนกว่านายแสนจะสามารถมาไถ่คืนที่ดินแปลงนี้ได้ในระยะเวลากำหนดภายใน 1 ปี นับตั้งแต่ทำสัญญาขายฝาก 

ข้อดีการขายฝาก คือ อะไร

– การขายฝากที่ดินจะทำสัญญาระหว่างผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก ณ สำนักงานที่ดิน จึงทำให้มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจว่าจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

– อนุมัติเร็วกว่าการขอสินเชื่อกับธนาคาร

– ได้วงเงินดีกว่าการจำนอง

– การทำสัญญาฝากขายที่ดิน ไม่จำเป็นต้องเช็คประวัติแบล็คลิส เครดิตทางการเงิน หรือ Statement

– หากครบกำหนดแล้วผู้ขายฝากยังไม่สามารถไถ่คืนที่ดินได้ ผู้ขายฝากอาจทำสัญญาขยายระยะเวลาไถ่ออกไป ได้สูงสุดไม่เกิน 10 ปี

– ผู้ขายฝากยังคงได้ครอบครองที่ดิน และใช้ประโยชน์ต่อไปได้จนกว่าพ้นกำหนดไถ่ เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นประการอื่น

การขายฝาก ดอกเบี้ย / วงเงิน อย่างไร

 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.75% – 1.25% ต่อเดือน หรือ 9-15% ต่อปี (ตามกฎหมายกำหนด)
 • หักดอกเบี้ยล่วงหน้า 3 เดือน  ( ผู้ขายฝากเริ่มชำระดอกเบี้ย เดือนที่ 4 )
 • วงเงินสูงสุด 50% ของราคาประเมินตามมูลค่าตลาด

ยกตัวอย่าง

สัญญาขายฝาก 1 ปี วงเงิน ขายฝาก 1,000,000 บาท ดอกเบี้ย9%ต่อปี ผู้ขายฝาก ชำระดอกเบี้ยเดือนละ 7,500 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน 
 
โดยเริ่มชำระงวดแรก เดือนที่ 4 ( มีหักล่วงหน้า 3 เดือนไว้แล้ว) เมื่อครบระยะเวลา 12 เดือนแล้ว  ผู้ขายฝากต้องชำระเงินต้น 1,000,000 คืนแก่นายทุน  หากผู้ขายฝากยังไม่สามารถไถ่ถอนหลักทรัพย์ได้ สามารถขยายสัญญาขายฝากได้ โดยนัดต่อสัญญาขายฝากที่กรมที่ดินพร้อมกับนายทุน
 

ค่าธรรมเนียมทางราชการ

 • ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรมน 2% ของราคาประเมินจากสำนักงานที่ดิน หรือราคาขายฝาก 
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของราคาประเมินหรือราคาขายฝาก (กรณีไม่เสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ)
 •  ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท , ค่าพยาน 20 บาท
 • ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
 • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ในกรณีถือครองน้อยกว่า 5 ปีหรือมีชื่อในทะเบียนบ้านน้อยกว่า 1 ปี

   

ค่าธรรมเนียมปากถุง 

 • เงินปากถุง 5% ของวงเงินที่อนุมัติ (หักจากวงเงินที่ได้รับ)
 • ค่าปากถุง ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า 3 เดือน และค่าใช้จ่ายที่สำนักงานที่ดิน ผู้ขายฝากเป็นผู้ชำระทั้งหมด โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะหักออกจากวงเงินขายฝากที่ผู้ขายฝากได้รับ ค่าใช้จ่ายการไถ่ถอน 

 • ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม 2% ของราคาประเมินจากสำนักงานที่ดิน หรือราคาขายฝาก
 • อากรแสตมป์ 0.50% ของราคาประเมินที่ดินหรือราคาไถ่ถอน ( แล้วแต่ว่าราคาใดมากกว่า )
 • ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท , ค่าพยาน 20 บาท
 • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย – คำนวณตามระยะเวลาถือครอง ตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร นับตั้งแต่วันที่ได้ทำสัญญาขายฝากจนถึงวันที่จดทะเบียนไถ่ถอนขายฝาก

ค่าธรรมเนียมการขยายสัญญา

 • ค่าธรรมเนียมการต่อสัญญาขายฝากแปลงละ 50 บาท

แชร์บทความ:

ใหม่ล่าสุด

ติดตามข่าวสาร เฟซบุ๊คเพจ